مراکز تحقیقاتی مرتبط

تست

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 30 خرداد 12:00
  • آدرس :ایلام -بانگنجاب -بلوار پژوهش - پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام-مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227103
  • Email : HERC@medilam.ac.ir