کد طرح

سال

عنوان

1681

1400

بررسی ارتباط سواد سلامت مادران با شاخص های رشد کودکان زیر 5 سال در مراکز جامع سلامت شهری شهرستان دهلران

1685

1400

بررسی باورهای بهداشتی زنان باردار در ارتباط با زردی نوزادی در مراکز خدمات جامع سلامت شهر ایلام 

1696

1401

بررسی پتانسیل تشکیل هیدروکربن های چند حلقه ای (PAHs) و نیتروزآمین ها طی کباب کردن گوشت با سه روش زغال، کباب پز گازی افقی و ایستاده

1724

1401

تعیین برآورد شیوع ادغام شده پدیکولوزیس در دانش آموزان دبستانی در ایران

1729

1401

بررسی شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در جمعیت شهر ایلام و عوامل موثر بر ان – یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت

1749

1401

بررسی میزان میکروپلاستیک ها در انواع منابع آب شرب، آب بطری شده و انواع شیرهای خام، پاستوریزه و استریلیزه مصرفی در شهر ایلام

1815

1401

مطالعه مرور سیستماتیک ارتباط بین مواجهه زیست محیطی با بازدارنده های شعله برم دار (BFRs) و خطر پیشرفت سرطان در بدن

1816

1401

بررسی ارتباط بین مواجهه با پلی کلرو بی فنیل ها (PCBs) و ناباروری مردان: مطالعه مرور سیستماتیک

1824

1401

بررسی جنبه های اپیدمیولوژیک میازیس در ایران- یک مطالعه سیستماتیک ریویو و متاآنالیز

1850

1401

بررسی رابطه بین استاتین با پیامد های بالینی در افراد مبتلا به کووید 19- یک مطالعه مرور نظام مند و فراتحلیل

1869

1401

شناسایی عوامل موثر بر اعتماد مراجعین برای مراجعه به مراکز بیماری های رفتاری شهر کرمانشاه

938

1401

 آنالیز بقاء طول مدت اقامت بیماران مبتلا به کووید-19 در استان ایلام

1829

1401

 مقایسه اثر بخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه و آموزش مهارت مثبت اندیشی بر تبعیت از درمان و اضطراب کرونا در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر ایلام در سال 1401