افتخارات مرکز

همکاران مرکز

افتخارات کسب شده

دکتر زهرا نوری مطلق پژوهشگر برتر دانشگاه سال 1400
دکتر حشمت الله نورمرادی  پژوهشگر برتر دانشکده سال 1400
دکتر سیدعباس میرزایی

پژوهشگر برتر دانشکده سال  1400

پژوهشگر جوان دانشگاه سال 1400

دکتر رضا پاکزاد پژوهشگر جوان دانشگاه سال 1400