نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا نوری مطلق

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: noorimotlagh.zahra@gmail.com

 

رزومه: